Algemene voorwaarden - Samantha Thole

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende met een beginhoofdletter geschreven begrippen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
Bedrijf: De rechtspersoon of de natuurlijke persoon die handelt in de oefening van zijn beroep of zijn bedrijf;
Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf;
Klant: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Samantha Thole een Overeenkomst is aangegaan of wenst aan te gaan;
Overeenkomst: De overeenkomst tussen de Klant en Samantha Thole;
Product: In het kader van de Overeenkomst door Samantha Thole te leveren of geleverd product, zoals een kunstwerk van Samantha Thole of een product dat gelieerd is aan een kunstwerk van Samantha Thole;
Samantha Thole: De gebruiker van deze algemene voorwaarden: Samantha Thole gevestigd met haar atelier aan Gustoweg 45 te Rotterdam, Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 57654964;
Schriftelijk: Schriftelijk of via de e-mail;
Website: De website https://samanthathole.com/.
1.2. Tenzij uit de context anders blijkt, verwijzen gedefinieerde begrippen in het enkelvoud tevens naar het meervoud.

Artikel 2. Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van Samantha Thole en op iedere Overeenkomst tussen Samantha Thole en de Klant.
2.2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Klant zijnde een Bedrijf wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk Schriftelijk zijn overeengekomen.
2.4. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Samantha Thole vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
2.5. Indien Samantha Thole niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, dan betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Samantha Thole in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
2.6. Samantha Thole heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold op het moment van het tot stand komen van de Overeenkomst.

Artikel 3. Aanbod
3.1. Ieder aanbod van Samantha Thole is vrijblijvend.
3.2. Kennelijke fouten en vergissingen op de Website binden Samantha Thole niet.
3.3. De vermelde prijzen voor de aangeboden Producten zijn in euro’s en inclusief btw.
3.4. Vermelde prijzen gelden niet automatisch voor toekomstige bestellingen.
3.5. Het assortiment van Samantha Thole kan te allen tijde gewijzigd worden.

Artikel 4. Totstandkoming van de Overeenkomst
4.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat:
a. De Klant succesvol het bestelproces via de Website heeft doorlopen;
b. De Klant via de e-mail akkoord is gegaan met het aanbod van Samantha Thole.
4.2. Nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, wordt een bevestigingse-mail naar de Klant gestuurd.
4.3. Naar de Klant wordt een e-mail gestuurd met de track & trace-code van zijn bestelling.

Artikel 5. Transportkosten
5.1. De vermelde prijzen van de Producten op de Website zijn inclusief transportkosten voor bestellingen die binnen Europa geleverd dienen te worden.
5.2. De vermelde prijzen van de Producten op de Website zijn exclusief transportkosten voor bestellingen die buiten Europa geleverd dienen te worden. Indien de Klant tijdens het bestelproces op de Website kenbaar maakt dat de bestelling buiten Europa geleverd dient te worden, dan:
a. Verschijnt op de Website een pop-up dat Samantha Thole contact opneemt met de Klant i.v.m. de gewenste bestelling en de levering; en
b. Kan de bestelling niet via de Website afgerond worden. In een dergelijk geval komt de Overeenkomst overeenkomstig artikel 4.1 sub. b. tot stand.
5.3. Vermelde prijzen zijn exclusief invoerrechten. De invoerrechten zijn voor rekening van de Klant en worden door de transporteur aan de Klant in rekening gebracht.

Artikel 6. Betaling en factuur
6.1. De betaling van via de Website tot stand gekomen Overeenkomst geschiedt middels betaalprovider Mollie. De verschillende betaalmogelijkheden staan duidelijk op de Website vermeld.
6.2. De factuur wordt via de e-mail naar de Klant gestuurd.

Artikel 7. Herroepingsrecht voor de Klant zijnde een Consument
7.1. De bepalingen opgenomen in dit artikel gelden enkel voor de Klant zijnde een Consument.
7.2. De Klant kan de Overeenkomst gedurende een bedenktijd van maximaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
7.3. Indien de Klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, dan dient de Klant dat uitdrukkelijk binnen 14 dagen na ontvangst van de gehele bestelling aan Samantha Thole kenbaar te maken door:
a. Een e-mail te sturen naar atelier@samanthathole.com; of
b. Een bericht te sturen via het contactformulier op de Website, zie https://samanthathole.com/contact/.
Hierbij kan de Klant gebruik maken van het modelformulier voor herroeping, maar de Klant is dat niet verplicht. Indien de Klant via de Website of via de e-mail aan Samantha Thole meldt dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht, dan stuurt Samantha Thole na ontvangst van deze melding de Klant een ontvangstbevestiging.
7.4. Nadat de Klant de melding heeft gedaan zoals omschreven in artikel 7.3, dient de Klant binnen 14 dagen na deze melding het Product, voor zover mogelijk in de originele verpakking, terug te sturen naar Samantha Thole op een zodanige wijze dat het Product tijdens het transport goed en volledig beschermd is tegen beschadigingen. De Klant dient het Product terug te sturen naar:
Samantha Thole
Gustoweg 45
3029 AR Rotterdam
Nederland
7.5. De Klant kan ook, zonder eerst Samantha Thole ervan op de hoogte te stellen dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht, het Product binnen de bedenktijd zoals omschreven in artikel 7.2 terugsturen naar Samantha Thole. In een dergelijk geval dient de Klant bij zijn retourzending een verklaring te voegen waaruit blijkt dat de Klant een beroep doet op zijn herroepingsrecht, zoals een ingevuld retourformulier.
7.6. Indien de Klant een beroep doet op zijn herroepingsrecht, dan dient tijdens de bedenktijd zorgvuldig om te zijn gegaan met het Product en de verpakking. De Klant zal het Product slechts uitpakken in de mate die nodig is om de aard en de kenmerken van het Product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Klant het Product slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
7.7. De Klant is aansprakelijk voor waardevermindering van het Product die het gevolg is van een manier van omgaan met het Product die verder gaat dan toegestaan in artikel 7.6.
7.8. Bij het retourneren van een Product in het kader van het herroepingsrecht zijn de transportkosten voor het terugsturen van het Product voor rekening van de Klant. Deze kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer € 150.
7.9. Het terugsturen van het Product is voor risico van de Klant. Derhalve is het belangrijk dat de Klant het (digitale) verzendbewijs van de retourzending met daarop de track & trace-code goed bewaart tot het moment dat Samantha Thole aan de Klant kenbaar heeft gemaakt dat Samantha Thole het Product retour heeft ontvangen.
7.10. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt te allen tijde bij de Klant.
7.11. Samantha Thole zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 14 dagen nadat de Klant een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht de betaalde aankoopprijs en, voor zover van toepassing, de betaalde transportkosten voor het opsturen van de bestelling restitueren, mits de Klant volledig heeft voldaan aan zijn verplichtingen die voortvloeien uit dit artikel. Indien de Klant een deel van de bestelling houdt, dan worden de betaalde transportkosten voor het opsturen van de bestelling niet gerestitueerd.
7.12. Samantha Thole mag wachten met terugbetaling tot Samantha Thole het Product heeft teruggekregen, of de Klant heeft aangetoond dat de Klant het Product heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
7.13. Samantha Thole betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd. Voor de terugbetaling worden geen kosten in rekening gebracht.
7.14. Het herroepingsrecht zoals omschreven in dit artikel geldt uitdrukkelijk niet voor de Klant zijnde een Bedrijf.

Artikel 8. Klachten
8.1. De Klant is verplicht het geleverde Product onverwijld te controleren en gebreken binnen bekwame tijd te melden.
8.2. Transportschade dient direct bij het in ontvangst nemen van het Product door de Klant aan Samantha Thole kenbaar te worden gemaakt.
8.3. De Klant dient Samantha Thole de mogelijkheid te geven een klacht te onderzoeken. In dat kader kan Samantha Thole van de Klant verlangen dat de Klant foto’s of een video van het gebrek naar Samantha Thole stuurt.
8.4. Vragen over de bestelling of klachten kunnen op de volgende wijzen ingediend worden:
a. Via het e-mailadres: atelier@samanthathole.com
b. Via het contactformulier op de Website: https://samanthathole.com/contact/
8.5. Bij Samantha Thole ingediende vragen en klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een vraag of klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Samantha Thole binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 9. Conformiteit
9.1. Samantha Thole staat er voor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 10. Aansprakelijkheid en verjaring
10.1. Samantha Thole kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die een direct of indirect gevolg is van:
a. Een gebeurtenis die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals onder andere verder omschreven in artikel 11 van deze algemene voorwaarden;
b. Enige daad of nalatigheid van de Klant.
10.2. Samantha Thole is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van de Website wegens onderhoud of anderszins.
10.3. De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de Klant kunnen afwijken van de kleuren die het Product werkelijk heeft. Samantha Thole is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.
10.4. Samantha Thole is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Samantha Thole is uit gegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, zoals het opgeven van een verkeerd afleveradres.
10.5. Samantha Thole is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, arbeidskosten, reputatieschade, vertragingsschade, omzetverlies, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
10.6. Indien Samantha Thole aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade of indien een bovengenoemde aansprakelijkheidsbeperking niet is toegestaan of door een rechter niet van toepassing wordt verklaard, dan is de aansprakelijkheid van Samantha Thole beperkt, voor zover dat niet in strijd is met een dwingendrechtelijke wetsbepaling, tot de betaalde prijs voor het Product waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
10.7. Elke rechtsvordering wegens een gebrek in het Product of een handelen en/of nalaten van Samantha Thole verjaart door verloop van 1 jaar nadat de Klant de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken. Voor de Klant zijnde een Consument geldt een verjaringstermijn van 2 jaar.

Artikel 11. Overmacht
11.1. Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van Samantha Thole liggen, dan wel niet aan haar doen en/of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; staking; boycot; epidemieën; pandemie; hackerattack; cyberaanval; natuurramp; extreme weersomstandigheden; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; verlies of beschadiging
11.2. van Producten bij het transporteren daarvan; ex- en importbelemmeringen; brand; vervoersproblemen; het opleggen van heffingen of het nemen door de overheid van andere maatregelen, wijzigingen in feitelijke omstandigheden teweeg brengende
11.3. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van een door Samantha Thole ingeschakelde derde partij.
11.4. Indien Samantha Thole wegens een overmachtssituatie de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig kan nakomen, dan stelt Samantha Thole de Klant daarvan op de hoogte.

Artikel 12. Geheimhouding
12.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
12.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, Samantha Thole gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derde te verstrekken en Samantha Thole zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Samantha Thole niet gehouden tot schadevergoeding.

Artikel 13. Persoonsgegevens
13.1. Samantha Thole verwerkt persoonsgegevens van de Klant in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Samantha Thole kan de Klant het privacy beleid van Samantha Thole raadplegen, zie https://samanthathole.com/privacybeleid.

Artikel 14. Intellectuele eigendomsrechten
14.1. De intellectuele eigendomsrechten op de Producten berusten bij Samantha Thole.
14.2. De Klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de Producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. In het bijzonder is het de Klant niet toegestaan reproducties van de Producten of afgeleide producten van de Producten te (laten) maken.
14.3. De Klant dient de intellectuele eigendomsrechten van Samantha Thole te allen tijde te respecteren.

Artikel 15. Vervaltermijn
15.1. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten van de Klant uit welke hoofde ook jegens Samantha Thole in ieder geval na 1 jaar na het moment waarop de Klant bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.

Artikel 16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
16.1. Op alle Overeenkomsten en overige rechtshandelingen tussen de Klant en Samantha Thole is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
16.2. Alle geschillen tussen de Klant en Samantha Thole zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Samantha Thole gevestigd is. De Klant zijnde een Consument heeft 1 maand de tijd nadat Samantha Thole zich Schriftelijk jegens de Klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Laatst gewijzigd: 17/04/2023