Privacybeleid - Samantha Thole

Privacybeleid

Artikel 1.
Definities 1.1. In dit privacy beleid worden de hiernavolgende met een beginhoofdletter geschreven termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming;
Klant: De natuurlijke persoon of de contactpersoon van de rechtspersoon die met Samantha Thole een Overeenkomst is aangegaan of wenst aan te gaan;
Overeenkomst: De overeenkomst tussen Samantha Thole en de Klant;
Persoonsgegevens: Gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
Samantha Thole: De gebruiker van dit privacy beleid: Samantha Thole gevestigd met haar atelier aan Gustoweg 45 te Rotterdam, Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 57654964;
Website: De website https://samanthathole.com/.
1.2. Tenzij uit de context anders blijkt, verwijzen gedefinieerde begrippen in het enkelvoud tevens naar het meervoud.

Artikel 2. Algemeen, verwerkingsverantwoordelijke en contactgegevens
2.1. In dit privacy beleid staat beschreven op welke wijze Samantha Thole Persoonsgegevens verwerkt i.v.m. de bestellingen die bij Samantha Thole worden geplaatst en i.v.m. het contact met (potentiële) Klanten.
2.2. De verwerkingsverantwoordelijke is:
Samantha Thole
Gustoweg 45
3029 AR Rotterdam
Nederland
KvK-nummer: 57654964
e-mailadres: atelier@samanthathole.com
Telefoonnummer: 06-49 28 21 05
2.3. Voor Samantha Thole is een zorgvuldige omgang met Persoonsgegevens van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van Persoonsgegevens handelt Samantha Thole volgens de AVG.

Artikel 3. Verzamelen van Persoonsgegevens
3.1. Samantha Thole verwerkt Persoonsgegevens van Klanten.
3.2. Samantha Thole verzamelt Persoonsgegevens van de Klant op het moment dat de Klant:
a. De Persoonsgegevens via de Website heeft gestuurd naar Samantha Thole, bijvoorbeeld middels het contactformulier op de Website;
b. Contact met Samantha Thole heeft opgenomen over de producten van Samantha Thole of over de bestelling;
c. Een bestelling bij Samantha Thole heeft geplaatst.

Artikel 4. Persoonsgegevens
4.1. Samantha Thole verwerkt de volgende Persoonsgegevens:
a. Voornaam;
b. Achternaam;
c. Land/regio;
d. Straatnaam en huisnummer;
e. Postcode;
f. Woonplaats;
g. Telefoonnummer;
h. E-mailadres;
i. Betaalgegevens;
j. Afleveradres.
4.2. Voor de uitvoering van de Overeenkomst is noodzakelijk dat de Persoonsgegevens genoemd in artikel 4.1 sub. a. t/m i. worden verstrekt. Zonder deze Persoonsgegevens kan de Overeenkomst niet tot stand komen.

Artikel 5. Bewaren van Persoonsgegevens
5.1. Samantha Thole zal de Persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, zoals omschreven in artikel 6.1, waarvoor de Persoonsgegevens worden verwerkt, tenzij er een wettelijke plicht is die langere bewaring vereist.

Artikel 6. Doeleinden en grondslagen van de verwerking van de Persoonsgegevens
6.1. Samantha Thole verwerkt de Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. Totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomst, zoals:
i. Het in behandeling nemen van een aanvraag;
ii. Het in behandeling nemen van de bestelling;
iii. Indien de bestelling buiten Europa geleverd dient te worden, het navragen bij haar transporteur van de hoogte van de transportkosten en kenbaar maken van deze transportkosten aan de Klant;
iv. Het laten transporteren van de bestelling;
v. Het afhandelen van een retournering;
vi. Het sturen van e-mailberichten om te informeren over de bestelling, zoals:
• Een bevestiging van de bestelling;
• De track & trace-code van de bestelling;
b. Communicatiedoeleinden, zoals:
i. Het in behandeling nemen van een vraag, opmerking, verzoek of klacht;
ii. Het informeren over de voortgang van de afhandeling van een vraag, opmerking, verzoek of klacht;
c. Administratieve doeleinden, zoals:
i. Het opmaken van de factuur;
ii. Het laten uitvoeren van de betaling;
iii. Het bijhouden van een klantenbestand;
d. Het sturen van nieuwsbrieven, zie ook artikel 7.
6.2. De grondslag voor de verwerkingen opgenomen in artikel 6.1 sub. a., b. en c is de uitvoering van de Overeenkomst.
6.3. De grondslag voor de verwerking opgenomen in artikel 6.1 sub. d. is de toestemming van de Klant.
6.4. Samantha Thole verwerkt alleen de Persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor de bestaande doeleinden. Samantha Thole streeft naar minimale gegevensverwerking.
6.5. Samantha Thole zal de Persoonsgegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan omschreven in dit privacy beleid.
6.6. Samantha Thole maakt geen gebruik van automatische besluitvorming.

Artikel 7. Nieuwsbrieven
7.1. Er worden enkel nieuwsbrieven naar de Klant gestuurd, indien de Klant zich heeft ingeschreven voor een nieuwsbrief en zodoende de Klant toestemming heeft verleend voor het sturen van nieuwsbrieven naar het door de Klant opgegeven e-mailadres. De Klant kan zich te allen tijde afmelden voor nieuwsbrieven.
7.2. De Klant kan zich op de volgende wijzen afmelden voor nieuwsbrieven:
a. Door in de e-mail waarin de nieuwsbrief is opgenomen op de link te klikken waarmee de Klant zich kan afmelden voor dergelijke nieuwsbrieven. Een afmeld link is in elke nieuwsbrief opgenomen;
b. Door contact op te nemen met Samantha Thole, zie artikel 2.2 voor de contactgegevens.

Artikel 8. Beveiligingsmaatregelen
8.1. Om inzage van Persoonsgegevens door onbevoegden, verlies, diefstal en onrechtmatig gebruik van Persoonsgegevens te voorkomen, heeft Samantha Thole verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van de Persoonsgegevens.

Artikel 9. Verstrekken van Persoonsgegevens aan derden
9.1. Samantha Thole zal de Persoonsgegevens van de Klant aan derden verstrekken, indien:
a. Dat nodig is voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Het gaat hierbij om de volgende soorten partijen die Samantha Thole inschakelt: ICT-dienstverlener, betaalprovider en transporteur. Voor zover de ingeschakelde derde een verwerker is, worden de afspraken i.v.m. de verwerking door deze verwerker vastgelegd in een verwerkersovereenkomst of worden deze afspraken middels een overige rechtshandeling overeengekomen, bijvoorbeeld door de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de verwerker. Ingeschakelde derde partijen hebben alleen toegang tot de Persoonsgegevens als dit nodig is om hun werkzaamheden voor Samantha Thole uit te voeren en voor zover wettelijk toegestaan;
b. De Klant voor de verstrekking toestemming heeft verleend;
c. Samantha Thole verplicht is de Persoonsgegevens te verstrekken op grond van:
i. Wet- en regelgeving, bijvoorbeeld aan de Belastingdienst of aan een ander overheidsorgaan;
ii. Een gerechtelijk bevel of vonnis.

Artikel 10. Wissen van Persoonsgegevens
10.1. Samantha Thole zal Persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging verwijderen uit zijn systemen o.a. indien:
a. De Persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt;
b. De Klant bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn Persoonsgegevens en dit bezwaar terecht is;
c. De Persoonsgegevens onjuist of achterhaald zijn.
10.2. Samantha Thole is niet verplicht Persoonsgegevens te wissen indien sprake is van een van de in de wet omschreven situaties waarbij het “recht op vergetelheid” niet van toepassing is.

Artikel 11. Inzagerecht, recht op overdraagbaarheid, rectificatie en verwijderen
11.1. Op verzoek verleent Samantha Thole aan de Klant toegang tot alle Persoonsgegevens die Samantha Thole van de Klant bijhoudt en verstrekt Samantha Thole de Klant kosteloos een kopie van deze Persoonsgegevens in een dergelijke vorm zodat de Klant zelf de Persoonsgegevens aan een derde kan verstrekken.
11.2. Samantha Thole biedt de Klant de mogelijkheid om kosteloos eventueel onjuiste gegevens die Samantha Thole van de Klant bijhoudt te laten corrigeren of te verwijderen.

Artikel 12. Bezwaar
12.1. De Klant kan bij Samantha Thole bezwaar maken tegen de verwerking van zijn Persoonsgegevens indien de Klant daarvoor gezien zijn specifieke situatie een goede reden heeft. Nadat Samantha Thole het bezwaar van de Klant heeft ontvangen, stopt Samantha Thole met de verwerking van de Persoonsgegevens van de Klant, tenzij Samantha Thole bij de verwerking van Persoonsgegevens gerechtvaardigde belangen heeft die zwaarder wegen dan het belang van de Klant.

Artikel 13. Recht van beperking
13.1. Indien door de Klant een verzoek is ingediend i.v.m. het aanpassen, aanvullen of wissen van zijn Persoonsgegevens of een bezwaar is ingediend i.v.m. de verwerking van zijn Persoonsgegevens en het in behandeling nemen, verwerken en uitvoeren van dit verzoek of dat bezwaar enige tijd duurt, dan kan de Klant Samantha Thole verzoeken de verwerking van zijn Persoonsgegevens te beperken.

Artikel 14. Toestemming
14.1. De Klant kan een verleende toestemming m.b.t. de verwerking van zijn Persoonsgegevens op ieder moment intrekken, zie artikel 7. De intrekking van een toestemming heeft geen terugwerkende kracht.

Artikel 15. Vragen, verzoeken en klachten
15.1. Voor:
a. Vragen over de wijze waarop Samantha Thole Persoonsgegevens verwerkt; of
b. Het uitoefenen van een van de rechten omschreven in artikel 11, 12 of 13; of
c. Het melden van (vermoedelijke) misbruik dat wordt gemaakt van de Persoonsgegevens die Samantha Thole verwerkt van de Klant,
kan de Klant contact opnemen met Samantha Thole, zie artikel 2.2 voor de contactgegevens.
15.2. Indien de Klant een beroep doet op een van de rechten omschreven in artikel 11, 12 of 13, dan:
a. Kan Samantha Thole, indien Samantha Thole twijfelt of zij met de juiste persoon te maken heeft, om extra informatie vragen;
b. Informeert Samantha Thole de Klant binnen 1 maand na het ontvangst van het verzoek over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven.
15.3. Indien Samantha Thole op verzoek van de Klant Persoonsgegevens van de Klant corrigeert, aanvult of verwijdert of de verwerking van de Persoonsgegevens beëindigt of beperkt of een ingetrokken toestemming heeft verwerkt, dan stelt Samantha Thole de Klant daarvan op de hoogte.
15.4. Indien de Klant van mening is dat de verwerking van Persoonsgegevens door Samantha Thole niet in overeenstemming is met dit privacy beleid en/of met de toepasselijke wet- en regelgeving, dan kan de Klant een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of bij een toezichthoudende autoriteit in het land waar de Klant woonachtig is.

Artikel 16. Cookies
16.1. De Website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over het gebruik van cookies kan het cookiebeleid van Samantha Thole geraadpleegd worden, zie de paragraaf hieronder getiteld “Cookie beleid”.

Artikel 17. Wijzigingen
17.1. Samantha Thole behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid, bijvoorbeeld vanwege een wetswijziging. Op de Website staat de nieuwste versie van het privacy beleid van Samantha Thole.

Artikel 18. Privacy beleid van derden
18.1. Dit privacy beleid is niet van toepassing op websites van derden die door middel van een link met de Website zijn verbonden. Samantha Thole aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze websites omgaan met Persoonsgegevens. Voor meer informatie over de wijze waarop deze derden met Persoonsgegevens e.d. omgaan, dient het privacy beleid van de betreffende website geraadpleegd te worden.

Laatst gewijzigd: 17/04/2023

Cookie beleid

1. Definities
1.1.In dit cookiebeleid worden de hiernavolgende met een beginhoofdletter geschreven termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
Persoonsgegevens: Gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
Samantha Thole:De gebruiker van dit cookiebeleid: De eenmanszaak Samantha Thole gevestigd aan Koningsdam 1 te (3011 TN) Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 57654964;
Website:De website http://samanthathole.com die door Samantha Thole wordt beheerd;
Websitebezoeker:De natuurlijke persoon die de Website bezoekt.

2.Soort cookies
2.1. De Website maakt gebruik van de volgende cookies:
a. Functionele cookies;
b. Analytische cookies;
c. Social media cookies.

3. Uitleg over cookies
3.1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de Website wordt opgeslagen op het apparaat van de Websitebezoeker waarmee de Websitebezoeker de Website bezoekt. In dit kleine tekstbestand wordt informatie opgeslagen.
3.2. Indien de Websitebezoeker voor het eerst de Website bezoekt, dan wordt een pop-up getoond waarmee de Websitebezoeker toestemming kan geven voor het plaatsen van cookies waarvoor toestemming is vereist. Indien de Websitebezoeker geen toestemming geeft voor het plaatsen van de cookies die zijn gemeld in de pop-up, dan worden enkel de cookies geplaatst waarvoor geen toestemming is vereist.
3.3. De Websitebezoeker kan via zijn internetbrowser het plaatsen van cookies uitschakelen. Daarnaast kan de Websitebezoeker ook alle informatie die eerder is opgeslagen met cookies via de instellingen van zijn internetbrowser verwijderen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan de Websitebezoeker vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van zijn internetbrowser. Het is mogelijk dat door het uitschakelen van bepaalde cookies de Website niet meer optimaal functioneert en dat het bijvoorbeeld niet meer mogelijk is een product in het winkelmandje te plaatsen.

4. Functionele cookies
4.1. De Website maakt gebruik van functionele cookies om de Website optimaal te laten werken. Met functionele cookies:
a. Kan de Website de Websitebezoeker herkennen wanneer de Websitebezoeker de Website weer bezoekt;
b. Onthoudt de Website de voorkeursinstellingen van de Websitezoeker, zoals een taalvoorkeur;
c. Wordt het product dat de Websitebezoeker in zijn winkelmandje heeft geplaatst onthouden en opgeslagen en kan het product afgerekend worden;
d. Past de indeling van de Website zich aan, aan het beeldschermformaat waarmee de Websitebezoeker de Website raadpleegt.
4.2. Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het correct laten functioneren van de Website.
4.3. Voor het gebruik van functionele cookies is geen toestemming nodig.

5. Analytische cookies
5.1. Met behulp van analytische cookies kan Samantha Thole informatie verzamelen en analyseren die verbonden is aan de wijze van het gebruik van de Website. Met analytische cookies wordt het gebruik van de Website gemeten. Door het gebruik van analytische cookies verwerkt Samantha Thole gegevens over het gebruik van de Website zoals het aantal bezoekers, de hoeveelheid tijd die is besteed op bepaalde webpagina’s op de Website, landlocatie, het soort apparaat waarop de Website wordt geraadpleegd, prestatiestatistieken en vergelijkbare gegevens.
5.2. Analytische cookies worden door Google geplaatst ten behoeve van Samantha Thole.
5.3. Indien middels analytische cookies Persoonsgegevens worden verwerkt, dan worden analytische cookies enkel geplaatst nadat de Websitebezoeker daarvoor zijn toestemming heeft verleend. Indien Google Analytics privacy vriendelijk is ingesteld, dan is de toestemming voor analytische cookies niet nodig en wordt deze toestemming niet aan de Websitebezoeker gevraagd.

6. Social media cookies
6.1. Social media cookies worden gebruikt zodat de Websitebezoeker een webpagina op de Website eenvoudig kan delen middels de volgende social media kanalen:
a. Twitter;
b. Facebook;
c. LinkedIn.
6.2. Het delen van webpagina’s op de Website kan middels de daarvoor bestemde social media buttons op de Website.
6.3. Middels een social media cookie herkent het social media kanaal de Websitebezoeker als de Websitebezoeker een webpagina op de Website wenst te delen middels het social media kanaal.
6.4. Het gebruiken van een social media kanaal en het delen van een webpagina op de Website middels een social media kanaal is geheel voor risico van de Websitebezoeker.
6.5. Voor informatie over de wijze waarop een social media kanaal omgaat met Persoonsgegevens van de Websitebezoeker, dient de Websitebezoeker het privacy beleid van het betreffende social media kanaal te raadplegen.
6.6. Social media cookies worden enkel gebruikt nadat de Websitebezoeker daarvoor zijn toestemming heeft gegeven.

7. Persoonsgegevens
7.1. In cookies wordt geen persoonlijke informatie opgeslagen, zoals een telefoonnummer of e-mailadres. Op basis van informatie in een cookie wordt geen contact opgenomen met de Websitebezoeker.
7.2. Voor meer informatie over de verwerking van Persoonsgegevens door Samantha Thole en over de rechten die de Websitebezoeker heeft i.v.m. verwerkte Persoonsgegevens kan de Websitebezoeker het privacy beleid van Samantha Thole raadplegen, zie https://samanthathole.com/privacybeleid.

8. Websites van derden
8.1. Dit cookiebeleid is niet van toepassing op websites van derden die door middel van een link met de Website zijn verbonden. Samantha Thole aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot cookies afkomstig van websites van derden. Voor meer informatie hierover dient het cookiebeleid van de betreffende website geraadpleegd te worden.

9. Wijzigen van dit cookiebeleid
9.1. Samantha Thole kan dit cookiebeleid aanpassen. De meest recente versie van dit cookiebeleid staat altijd op de Website gepubliceerd.

10. Contact
10.1. Indien de Websitebezoeker vragen heeft over dit cookiebeleid en/of over cookies waarvan de Website gebruik maakt, dan kan de Websitebezoeker op de volgende wijzen contact opnemen met Samantha Thole:
Via de e-mailadres: atelier@samanthathole.com
Telefonisch: 06-49 28 21 05
Via het contactformulier op de Website: https://samanthathole.com/contact

Laatst gewijzigd: 17/04/2023